تحویل ساعت لاکچری و گران‌قیمت خواننده آمریکایی با خودرو زرهی
ریک راس، خواننده رپ آمریکایی که ساعتی با ارزشی را به قیمت یک میلیون پانصد هزار دلار خرید بود هنگام تحویل با خودرو زرهی تحویل دهنده روبرو شد.منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65448772/%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D9%84%D8%A7%DA%A9%DA%86%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65448772/%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D9%84%D8%A7%DA%A9%DA%86%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88