تصادف وحشتناک تریلی به دلیل سرعت زیاد

یک خودرو تریلی که در در جاده ای خلوت با سرعت زیاد در حال رانندگی بود واژگون شد و حادثه ساز شد.
منبع