تصاویر مسابقه تماشایی بین تسلا مدل S و بویینگ 737

منبع خبر: جدید پرس
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020414229845694464/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D9%84%D8%A7-%D9%85%D8%AF%D9%84-%D9%88-%D8%A8%D9%88%DB%8C%DB%8C%D9%86%DA%AFمنبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020414229845694464/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D9%84%D8%A7-%D9%85%D8%AF%D9%84-%D9%88-%D8%A8%D9%88%DB%8C%DB%8C%D9%86%DA%AF