تفاوت قیمت پراید صفر در بازار آزاد و کارخانه چند؟

منبع خبر: جدید پرس
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020304228520552448/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%B5%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%86%D9%86%D8%AF%D8%9F