تمام ستاره های ارزیابی خدمات پس از فروش کشور به ایساکو رسید (+جدول)

طبق جدیدترین ارزیابی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، شرکت ایساکو با سیزده سال صدرنشینی در حوزه خدمات پس از فروش صنعت خودرو کشور، امسال نیز با کسب امتیاز 85.

شرکت خدمات پس از فروش ایران خودرو، که در سیزده سال گذشته همواره در بین شرکت های ارایه دهنده خدمات پس از فروش صنعت خودرو، بالاترین امتیاز این حوزه را از آن خود کرده، در سال جاری نیز با رشدی چشم گیر در تمام شاخص ها موفق شد، ﺑﺮاﺳﺎس آخرین بازنگری دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺷﺮاﯾﻂ و ﺿﻮاﺑﻂ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش، ب


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn64912662/%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87

92 برای نخستین بار، رتبه یک این حوزه را بلامنازعانه به خود اختصاص داد.

ﺑﺮاﺳﺎس آخرین بازنگری دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺷﺮاﯾﻂ و ﺿﻮاﺑﻂ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش، برای نخستین بار در بین تمامی شرکت های خودروساز کشور تمام سه ستاره ارزیابی حوزه خدمات پس از فروش صنعت را کسب کند و «رتبه یک» این حوزه را به خود اختصاص دهد.

– هم زمان با سیزدهمین سال صدرنشینی برای نخستین بار در حوزه صنعت خودرو تمام ستاره های ارزیابی خدمات پس از فروش کشور به ایساکو رسید (+جدول) ﺑﺮاﺳﺎس آخرین بازنگری دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺷﺮاﯾﻂ و ﺿﻮاﺑﻂ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش، برای نخستین بار در بین تمامی شرکت های خودروساز کشور تمام سه ستاره ارزیابی حوزه خدمات پس از فروش صنعت را کسب کند و رتبه یک این حوزه را به خود اختصاص دهد.