توضیح «نفت بهران» درباره تغییرات ۳۰درصدی سودآوری


شرکت نفت بهران با ارائه نامه‌ای به اداره نظارت بر ناشران سازمان بورس (کدال) درخصوص دلایل تغییر بیش‌از ۳۰ درصدی سود عملیاتی سال ۱۴۰۱ این شرکت توضیحاتی را ارائه کرد.

منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/244913/%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DB%B3%DB%B0%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C