تکرار وعده تولید 1.6 میلیون دستگاه خودرو؛ آیا این وعده دولت در سال 1402 عملی می شود؟

منبع خبر: دیلی اکسچنج
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020118661157117952/%D8%AA%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%9B-%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AAمنبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020118661157117952/%D8%AA%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%9B-%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA