جزییات بازداشت رییس مدیران خودرو

منبع خبر: منیبان
دسته بندی خبر: سیاسی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66411573/%D8%AC%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66411573/%D8%AC%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88