جزییات تازه از دستگیری زورگیر جوان در بلوار مرزداران تهران

منبع خبر: خبر گردون
دسته بندی خبر: حوادث

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020315462254893056/%D8%AC%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B2%D9%88%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86