حمله کرگدن عصبانی به خودروی تویوتا گردشگران

منبع خبر: پارسینه
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66579350/%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%DA%A9%D8%B1%DA%AF%D8%AF%D9%86-%D8%B9%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D9%88%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66579350/%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%DA%A9%D8%B1%DA%AF%D8%AF%D9%86-%D8%B9%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D9%88%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86