خرداد تمام شد و خبری از تحویل خودرو های وارداتی نشد

منبع خبر: اقتصاد 24
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020409194028756992/%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF-%D9%88-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8Cمنبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020409194028756992/%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF-%D9%88-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C