خریداران تارا دستی 110 میلیون تومان سود کردند

منبع خبر: خبرگزاری بازار
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66807923/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AFمنبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66807923/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF