خودروسازان باید همه تعهداتشان را تا 15 بهمن تحویل دهند

منبع خبر: تحریریه
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66347868/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%A7-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AFمنبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66347868/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%A7-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF