خودرو های فاقد کارت سوخت در نوروز چه کنند؟

منبع خبر: نبض بازار
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020149392067731456/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D8%9Fمنبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020149392067731456/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D8%9F