داج هورنت R/T پلاس؛ آمریکایی که یک ایتالیایی را در خود پنهان کرده است! (+عکس)

منبع خبر: عصر ایران
دسته بندی خبر: بین الملل


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020124509492455424/%D8%AF%D8%A7%D8%AC-%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AA-R%2FT-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%9B-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020124509492455424/%D8%AF%D8%A7%D8%AC-%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AA-R%2FT-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%9B-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1