درخواست خرید خودرو را می توان لغو کرد؟/ چه کسانی نمی توانند از بورس کالا خودرو بخرند؟

منبع خبر: تازه نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66360260/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%E2%80%8E%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%BA%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%9F%2F-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8Cمنبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66360260/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%E2%80%8E%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%BA%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%9F%2F-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C