در یکی از سایت‌های خودرویی مقاله‌ای خواندم که در آن نوشته شده بود اگر هر چهار حلقه لاستیک خودرو فرسوده باشند و تامین هزینه تعویض آن‌ها برای مالک خودرو سخت باشد


در یکی از سایت‌های خودرویی مقاله‌ای خواندم که در آن نوشته شده بود اگر هر چهار حلقه لاستیک خودرو فرسوده باشند و تامین هزینه تعویض آن‌ها برای مالک خودرو سخت باشد – اخبار خودرو<br />  • ایران خودرو

منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/244206/%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%85-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%87منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/244206/%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%85-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%87