دستگیری عاملان تیراندازی و تخریب خودرو در فشم

منبع خبر: حادثه 24
دسته بندی خبر: حوادث

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020231728086556672/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B4%D9%85منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020231728086556672/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B4%D9%85