ذوالنوری: همه فرزندان رهبر انقلاب مستاجر هستند، یک خودرو هم از خودشان ندارند

منبع خبر: اعتماد آنلاین
دسته بندی خبر: سیاسی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020328311131084800/%D8%B0%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C%3A-%D9%87%D9%85%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%87%D9%85منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020328311131084800/%D8%B0%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C%3A-%D9%87%D9%85%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%87%D9%85