راه اندازی آزمایشی سامانه تجمیع سوابق خودرو تا پایان سال

منبع خبر: خبرگزاری بازار
دسته بندی خبر: سیاسی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66398516/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%AC%D9%85%DB%8C%D8%B9-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66398516/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%AC%D9%85%DB%8C%D8%B9-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84