رهن گرفتن سند خودرو حذف شد؛ کار برای دلالان راحت شد؟

منبع خبر: اعتماد آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020320997700659200/%D8%B1%D9%87%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%B4%D8%AF%D8%9B-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%AAمنبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020320997700659200/%D8%B1%D9%87%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%B4%D8%AF%D8%9B-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%AA