روغن موتور مناسب پارس سال با موتور XU7P

منبع خبر: خبرگزاری بازار
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14011239520016936960/%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14011239520016936960/%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1