رکورد منفی که مختص بازار خودرو ایران است

منبع خبر: اکو ایران
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66443007/%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D9%86%D9%81%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B5-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AAمنبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66443007/%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D9%86%D9%81%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B5-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA