ریزش نیم میلیاردی این خودرو همه را شگفت زده کرد!/ جدول

منبع خبر: منیبان
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020305386281531392/%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%D9%86%DB%8C%D9%85-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%B4%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D8%B2%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%21%2Fمنبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020305386281531392/%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%D9%86%DB%8C%D9%85-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%B4%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D8%B2%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%21%2F