زمان آزاد شدن مبلغ حساب وکالتی فروش خودرو سامانه یکپاچه

منبع خبر: تازه نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020338758930038784/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%A8%D9%84%D8%BA-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%8C%DA%A9%D9%BE%D8%A7%DA%86%D9%87