زمان عرضه هایما در سامانه یکپارچه مشخص شد

منبع خبر: نبض بازار
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020209740940802048/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%8C%DA%A9%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%B4%D8%AFمنبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020209740940802048/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%8C%DA%A9%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%B4%D8%AF