زورگیری از بانوان در پوشش مسافرکش

منبع خبر: جدید پرس
دسته بندی خبر: حوادث


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66764265/%D8%B2%D9%88%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%DA%A9%D8%B4منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66764265/%D8%B2%D9%88%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%DA%A9%D8%B4