زورگیری بعد از ربودن و تجاوز به پسر 18 ساله

منبع خبر: منیبان
دسته بندی خبر: حوادث


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14011233019946338304/%D8%B2%D9%88%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%B3%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14011233019946338304/%D8%B2%D9%88%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%B3%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87