سارق حرفه ای با 50 فقره سرقت داخل خودرو

منبع خبر: خبر آنلاین
دسته بندی خبر: حوادث


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66599840/%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%82-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D9%82%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66599840/%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%82-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D9%82%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88