سقوط مرگبار پراید از پل / 4 نفر جانباختند

منبع خبر: حادثه 24
دسته بندی خبر: حوادث


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66136468/%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D9%85%D8%B1%DA%AF%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%84-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%86%D8%AF