سهمیه بنزین خودرو و موتور تا چند ماه در کارت می ماند؟

منبع خبر: عرشه آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14011244943243450368/%D8%B3%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AAمنبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14011244943243450368/%D8%B3%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA