شرایط فروش ریسپکت و فیدلیتی مشخص شد + شرایط و جدول قیمت ها

منبع خبر: مستقل آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66767572/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%BE%DA%A9%D8%AA-%D9%88-%D9%81%DB%8C%D8%AF%D9%84%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%B4%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D9%88-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84