شهادت 2 فلسطینی در حمله صهیونیست ها/ 3 عامل رژیم زخمی شدند

منبع خبر: فارس
دسته بندی خبر: بین الملل


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65238217/%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%2F-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%B2%D8%AE%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AFمنبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65238217/%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%2F-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%B2%D8%AE%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF