شهرداری تهران کمر برف را شکست یا برف کمر مارا؟

منبع خبر: انصاف نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66838324/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%81-%D8%B1%D8%A7-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D9%81-%DA%A9%D9%85%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%9Fمنبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66838324/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%81-%D8%B1%D8%A7-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D9%81-%DA%A9%D9%85%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%9F