شوک قیمتی در بازار خودرو / قیمت انواع پژو با افت شدیدی مواجه شد

منبع خبر: اندیشه معاصر
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020314685119234048/%D8%B4%D9%88%DA%A9-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D9%BE%DA%98%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%AAمنبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020314685119234048/%D8%B4%D9%88%DA%A9-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D9%BE%DA%98%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%AA