عرضه خودرو در بورس کالا؛ به کام مردم به نفع خودروسازان

منبع خبر: خبرگزاری بازار
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66125606/%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%9B-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%B9منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66125606/%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%9B-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%B9