فراخوان بیش از یک میلیون تسلا/ مشکل مشهورترین ماشین برقی جهان چیست؟

منبع خبر: آفتاب
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65127216/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D9%84%D8%A7%2F-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D9%85%D8%B4%D9%87%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C