فراهم شدن هزاران جای پارک خودرو در پایانه مرزی خسروی/ تردد زائران با اتوبوس های رایگان

منبع خبر: فارس
دسته بندی خبر: اجتماعی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn64935730/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%85-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AE%D8%B3%D8%B1%D9%88%DB%8C%2Fمنبع: https://www.ghatreh.com/news/nn64935730/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%85-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AE%D8%B3%D8%B1%D9%88%DB%8C%2F