فرمان 8 ماده ای رییس جمهور، نقشه راه خودروسازان

منبع خبر: خبرگزاری بازار
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65514636/%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D8%8C-%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86