قتل دردناک زن 35 ساله توسط همسرش در شمال ایران

منبع خبر: منیبان
دسته بندی خبر: حوادث


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66873902/%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%A7%DA%A9-%D8%B2%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66873902/%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%A7%DA%A9-%D8%B2%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86