قیمت خودرو در مرز انفجار

منبع خبر: رویداد 24
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66551706/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66551706/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1