قیمت چانگان جدید وارداتی چقدر خواهد بود؟

منبع خبر: نبض بازار
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66996473/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%86%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%9Fمنبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66996473/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%86%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%9F