لحظه وحشتناک حمله ببر بنگال به یک دختر+ فیلم

منبع خبر: پارسینه
دسته بندی خبر: بین الملل


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66837877/%D9%84%D8%AD%D8%B8%D9%87-%D9%88%D8%AD%D8%B4%D8%AA%D9%86%D8%A7%DA%A9-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%2B-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66837877/%D9%84%D8%AD%D8%B8%D9%87-%D9%88%D8%AD%D8%B4%D8%AA%D9%86%D8%A7%DA%A9-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%2B-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85
بخوانید:  قرار است مافیای داخلی خودرو واردات هم انجام دهند!