لشکرکشی کیا و چانگان برای تسخیر قلعه بورس کالا

منبع خبر: اکو ایران
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66234585/%D9%84%D8%B4%DA%A9%D8%B1%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D8%A7-%D9%88-%DA%86%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B3%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D9%82%D9%84%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66234585/%D9%84%D8%B4%DA%A9%D8%B1%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D8%A7-%D9%88-%DA%86%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B3%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D9%82%D9%84%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7