ماجرای تیراندازی به یک زن و دختر در کرج چه بود ؟

منبع خبر: خبر گردون
دسته بندی خبر: حوادث


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14011254068623216640/%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D8%B2%D9%86-%D9%88-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AC-%DA%86%D9%87منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14011254068623216640/%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D8%B2%D9%86-%D9%88-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AC-%DA%86%D9%87