ماشین 400 میلیونی را یک میلیارد و 400 به مردم می فروشیم!

منبع خبر: این تیتر
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14011245649681471488/%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%21منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14011245649681471488/%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%21