متخلفانِ واگذاری رانتی خودرو معرفی شدند

منبع خبر: ایسکانیوز
دسته بندی خبر: سیاسی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020202641740879872/%D9%85%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%86%D9%90-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AFمنبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020202641740879872/%D9%85%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%86%D9%90-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF