محموله بزرگ تجهیزات پزشکی قاچاق در دشتستان کشف شد

منبع خبر: مهر
دسته بندی خبر: حوادث

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020404972033107968/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B4%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D8%B4%D8%AF