محموله بزرگ پمپ آب در دشتستان به مقصد نرسید/4 کامیون توقیف شد

منبع خبر: فارس
دسته بندی خبر: حوادث


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65187186/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%A2%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B4%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%B5%D8%AF-%D9%86%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%2F4-%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%86منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65187186/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%A2%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B4%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%B5%D8%AF-%D9%86%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%2F4-%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%86