مرحله سوم ثبت نام خودرو در راه است

منبع خبر: کارآفرین نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020318826775834624/%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AAمنبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020318826775834624/%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA